Jiangxi

What is Jiangxi?

Jiangxi definition and meaning on Dictionary terms:
noun Pinyin.
a province in SE China. 63,629 sq. mi. (164,799 sq. km). Capital: Nanchang.

Also Kiangsi.

 

reference: https://www.dictionary.com/browse/jiangxi

Tags: