Nanchang

What is Nanchang?

Nanchang definition and meaning on Dictionary terms:
noun
Pinyin, Wade-Giles. a city in and the capital of Jiangxi province, in SE China.

Definition for nanchang (2 of 2)Jiangxi
[ jyahng-shee ]SHOW IPA
/ E?dE?yE?A?E?E?i /PHONETIC RESPELLING

KLMNOnoun Pinyin.
a province in SE China. 63,629 sq. mi. (164,799 sq. km). Capital: Nanchang.

Also Kiangsi.

 

reference: https://www.dictionary.com/browse/nanchang

Tags: